Privacy en Disclaimer

Privacy

Praktijk Stemsignalen verwerkt (gevoelige) persoonsgegevens in overeenstemming met de bij en krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldende eisen. Daaronder kunnen zich bijzondere of andere persoonsgegevens bevinden, afhankelijk van de aard en inhoud van de opdracht die Praktijk Stemsignalen uitvoert. Het spreekt voor zich dat Praktijk Stemsignalen de beginselen van de AVG onderschrijft en deze naleeft.

Het privacybeleid van Praktijk Stemsignalen is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Praktijk Stemsignalen verzamelt gegevens die haar in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u bijvoorbeeld informatie heeft opgevraagd. Deze gegevens kunnen onder andere inhouden: uw naam of gebruikersnaam, geboortedatum, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres en eventuele andere informatie. In geen geval zal Praktijk Stemsignalen uw gegevens gebruiken om door te geven aan derden voor commerciële doeleinden.

Gegevens die door Praktijk Stemsignalen worden verkregen worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en Praktijk Stemsignalen gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Praktijk Stemsignalen heeft passende maatregelen getroffen ter beveiliging van de (persoons)gegevens die zij verwerkt of laat verwerken.

Onder verwerking valt de volgende definitie:
Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel
4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dossiers met behandelinformatie worden gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard. 

Voor nadere informatie kunt u terecht op de pagina Rechten en plichten waar het privacybeleid van Praktijk Stemsignalen uitgebreid wordt opschreven. 

Klachten:
Als u vragen heeft over het privacybeleid kunt hiermee terecht bij mij als uw behandelaar. Hoewel Praktijk Stemsignalen al het nodige doet om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw (persoons)gegevens worden verwerkt. Indien u van mening bent dat uw (persoons)gegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en u daarover een klacht heeft kunt u dit met mij als uw behandelaar bespreken. Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06 440 430 20 of per e-mail info@stemsignalen.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij P.H. Schipper - Hoogerwerf, praktijkhouder. Adres: Dr. Kuijperstraat 4, 2991 GB  Barendrecht. Indien wij er samen niet uitkomen staat het u vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Recht

Inhoud

Kanttekening

Recht op inzage.

Zie hiervoor het privacybeleid.

U heeft het recht om van Praktijk Stemsignalen te vernemen welke (persoons)gegevens door Praktijk Stemsignalen verwerkt worden. U mag daarvan een kopie vragen. Praktijk Stemsignalen mag u daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

Dit recht kan beperkt worden door o.a.de geheimhoudingsplicht van Praktijk Stemsignalen. Lees hiervoor het Privacybeleid. 

Recht op aanvulling, correctie, verwijdering, afscherming en beperking.

Zie hiervoor het privacybeleid.

U heeft het recht de verwerkte persoonsgegevens aan te vullen, te doen corrigeren of te laten verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken.

Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal Praktijk Stemsignalen een alternatieve wijze van verwerking van uw gegevens voorstellen.

Recht op vernietiging van gegevens. 

Zie hiervoor het privacybeleid.

Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. U wordt dan gevraagd dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. 

Dit recht kan beperkt worden door de wettelijke zorgplicht, archiefverplichtingen of andere wettelijke verplichtingen. In voorkomend geval zal Praktijk Stemsignalen een alternatieve wijze van verwerking van uw gegevens voorstellen.

Recht om te klagen.

Zie hiervoor het privacybeleid. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij Praktijk Stemsignalen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat uw (persoons)gegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en u daarover een klacht heeft kunt u dit in eerste instantie met mij als uw behandelaar bespreken. 

Disclaimer

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Stemsignalen. Ook is het verboden deze website te gebruiken op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.
Hoewel Praktijk Stemsignalen bij het bouwen en onderhouden van deze website heel zorgvuldig is (geweest), is zij niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste informatie.

Verwijzingen naar andere sites of YouTube zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Praktijk Stemsignalen is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Praktijk Stemsignalen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

Praktijk Stemsignalen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf. Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op via info@stemsignalen.nl of onder telefoonnummer
06 440 430 20.

 
 

Naam